Všeobecné obchodné podmienky
Základné informácie
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.sabbadesign.com medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.
Predávajúcim je: Mgr.Zuzana Szabóová, Okružná 37, 990 01 Veľký Krtíš, tel.0944527388, e-mail: info@sabbadesign.com, IČO 50236121, DIČ 1084851328 , zapísaný v Živnostenskom registri: Okresný úrad Veľký Krtíš, Číslo živnostenského registra: 660-10300, číslo účtu IBAN: SK0483300000002101696499 , BIC(SWIFT) FIOZSKBAXXX
Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Objednávka a uzavretie zmluvy
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci môže po odoslaní objednávky meniť objednávku (počty, zmeny produktov, zmena detailov) len v prípade, ak bude celková hodnota pozmenenej objednávky rovnaká alebo vyššia ako hodnota pôvodnej objednávky.
Ceny tovaru
Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Predávajúci odporúča odoslať objednávku na produkty najmenej 1 týždeň vopred. Kupujúci si môže priplatiť za urgentnú výrobu s dodacou lehotou kratšou ako 1 týždeň. Objednávky na výrobky s požadovanou dodacou lehotou kratšou než 1 týždeň predávajúci akceptuje len po predchádzajúcej dohode. Príplatok za urgentné dodanie je uvedený pri každom produkte v e-shope.
Náklady na dopravu – poštovné
Spôsob dopravy na Slovensko a do Českej republiky si zvolí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) Slovenská pošta, a.s., pri platbe vopred prevodom/vkladom na účet
b) Slovenská pošta, a.s., platba formou dobierky
c) Zásielkovňa, výdajné miesto SR
d) Zásielkovňa, výdajné miesto ČR
Platba za tovar
Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.
Predávajúci požaduje zálohovú platbu vopred vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.
V prípade požiadavky kupujúceho na urgentnú výrobu (t.j. dodacia lehota kratšia ako 1 týždeň) predávajúci požaduje platbu vopred vo výške 100% z celkovej ceny objednávky.
V prípade, ak kupujúci požaduje zmenu objednávky (počty kusov, zmena produktov, zmena prevedenia a pod.), predávajúci bude požadovať doplatenie zálohy vo výške 50% z navýšenej ceny pozmenenej objednávky (resp. 100% v prípade urgentnej výroby).
Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.