Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Internetového obchodu www.sabbadesign.sk

 

I.Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Mgr.Zuzana Kaziová, so sídlom Okružná 37, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 50236121, zapísaná v ŽR na str.č.: 660-10300 (ďalej tiež ako “Predávajúci¨) a každou osobou, ktorá je kupujúcim produktu ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho.
 2. Kontakt na predávajúceho je: email: info@sabbadesign.sk telefónne číslo: +421944527388
 3. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom www.sabbadesign.sk (ďalej aj “Internetový obchod“).
 4. Dodávateľom produktov ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.
 5. Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky.
 6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 7. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho. Produkty sú aj ďalšie tovary, ktoré predávajúci zhotoví na základe objednávky kupujúceho, podľa požiadaviek a špecifikácie kupujúceho.
 8. Zmluvou sa rozumie zmluva o dielo.
 9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie Kupujúci môže adresovať aj priamo Predávajúcemu, pričom odporúčame Kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: info@sabbadesign.sk  Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Predávajúcemu doručil.
 10. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 00 Banská Bystrica

tel. č. 048/412 49 69, 048/ 415 18 71, 048/415 18 73

fax č. 048/412 46 93

 

 

 II.Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy o dielo

 1. V prípade produktov, ktoré má predávajúci umiestnené v internetovom obchode sa návrhom na uzatvorenie zmluvy o dielo zo strany kupujúceho rozumie objednávka produktov realizovaná prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v Internetovom obchode Predávajúceho. K akceptácii objednávky produktov zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy o dielo, dochádza na základe elektronického potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku nepotvrdiť, čím zmluvný vzťah nevzniká a objednávka sa automaticky stornuje.
 2. V prípade produktov, ktoré nemá predávajúci umiestnené v internetovom obchode alebo v prípade produktov, ktoré síce má predávajúci umiestnené v internetovom obchode, ale kupujúci má záujem o produkt v inom vyhotovení alebo s akýmikoľvek zmenami sa návrhom na uzatvorenie zmluvy o dielo rozumie cenová ponuka predávajúceho zaslaná kupujúcemu prostredníctvom emailu obsahujúca špecifikáciu produktu o zhotovenie ktorého má kupujúci záujem, cenu za zhotovenia a lehotu dodania produktu. K uzatvoreniu zmluvy dochádza akceptáciou cenovej ponuky zo strany kupujúceho, ktorý cenovú ponuku akceptuje vyjadrením súhlasu zaslaného emailom na emailovú adresu predávajúceho, z ktorej mu bola doručená cenová ponuka.
 1. Špeciálne požiadavky, úpravy tovaru na zákazku, alebo iné zmeny na ponúkaných veciach je kupujúci povinný dohodnúť s predávajúcim vopred, pred začatím výroby.
 2. Ak sa požadované zmeny dajú realizovať v rámci strihu, to znamená bez zásahu do návrhu (zmena farby, dĺžky popruhu a pod.) výrobca ich po vzájomnej dohode s kupujúcim zrealizuje bez ďalšieho poplatku.
 3. Ak sa požadované zmeny musia realizovať so zásahom do strihu, kde dôjde k zmene pôvodného návrhu (iný druh zapínania, zmena popruhu, iná veľkosť a pod.), alebo ak je požiadavka na ich realizáciu po dokončení či odoslaní produktu, výrobca môže kupujúcemu takúto zmenu spoplatniť jednorázovým poplatkom, ktorý kupujúcemu vopred (pred realizáciou) oznámi.
 1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 2. Zmluva o dielo môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním..
 3. Kupujúci berie na vedomie, že farba tovaru na fotografiách v e-shope môže byť mierne odlišná od skutočnosti v závislosti od nastavenia monitora, na ktorom sa mu fotografie zobrazujú. Pri rozmeroch a veľkostiach kabeliek, tašiek a batohov je možná odchýlka 1 cm.

 

III. Cena za dielo a platobné podmienky

 1. Cena za dielo objednané prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“ alebo „cena“), v prípade produktov umiestnených v internetovom obchode, je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim. Uvedená cena je konečná, predávajúci nie je platcom DPH – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII.
 2. Cena za dielo objednané prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“), v prípade produktov, ktoré nie sú umiestnené v internetovom obchode alebo v prípade produktov, ktoré síce má predávajúci umiestnené v internetovom obchode ale kupujúci má záujem o produkt v inom vyhotovení alebo akýmikoľvek zmenami, bude uvedená v cenovej ponuke zaslanej zo strany predávajúceho kupujúcemu. Takto uvedená cena bude konečná, predávajúci nie je platcom DPH – s výnimkou ceny za prepravu produktu, ktorá bude účtovaná osobitne podľa čl. VII.
 3. Základným platidlom je mena euro.
 4. Ku kúpnej cene podľa tohto článku budú účtované náklady na prepravu produktu podľa čl. VII týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

IV.Spôsoby platby

     1. Za produkty v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

 1. platba na základe zálohovej faktúry,
 2. platba platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány.
 3. platba na dobierku.

 

V. Dodanie produktov

 1. V prípade produktov, ktoré má predávajúci umiestnené v internetovom obchode, je produkt expedovaný do jedného mesiaca odo dňa uzatvorenia zmluvy a úhrady ceny za produkt, čím sa rozumie pripísania peňažnej sumy na účet Predávajúceho.
 2. V prípade produktov, ktoré nemá predávajúci umiestnené v internetovom obchode alebo v prípade produktov, ktoré síce má predávajúci umiestnené v internetovom obchode, ale kupujúci má záujem o produkt v inom vyhotovení alebo akýmikoľvek zmenami, je produkt expedovaný v lehote určenej v cenovej ponuke a odsúhlasenej kupujúcim, pričom lehota začína plynúť odo dňa úhrady ceny za produkt, čím sa rozumie pripísania peňažnej sumy na účet Predávajúceho.
 3. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke.
 4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim. Ak kupujúci neuvedie osobitnú adresu na dodanie produktu, je touto adresou adresa bydliska kupujúceho.
 5. Prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci prostredníctvom externých prepravných firiem. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami konkrétneho prepravcu. Kupujúci má možnosť tovar sledovať prostredníctvom sledovacieho kódu zásielky, ktorý dostane na vyžiadanie od predávajúceho.
 6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
 7. V prípade, že hrozí, že dodanie tovaru presiahne dohodnutú dobu z dôvodu neočakávaného predĺženia výrobnej doby tovaru, je predávajúci povinný oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu. Predávajúci kupujúceho vyzve (e-mailom a telefonicky) k súhlasu s predĺžením dodacej doby. Kupujúci je povinný vyjadriť sa bezodkladne. 

 

VI. Prevzatie produktu

 1. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 2. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia produktu.
 3. Kupujúci má právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, pokiaľ je dodaný produkt iného typu alebo v prípadoch:
 1. dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 2. dodania veci v poškodenom obale alebo,
 3. dodaní veci bez príslušných dokladov.

 

     4. Pokiaľ dôjde k dodaniu veci kupujúcemu podľa písm. a) bodu VI tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal produkt v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

     5.Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu za produkt riadne a včas.

 

VII. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v cene produktu. Tieto budú vyčíslené v automaticky vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

 

VIII. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia produktu.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho, ktorá je: Mgr.Zuzana Kaziová,  Okružná 37, 99001 Veľký Krtíš. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu.
 3. Odstúpenie od zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého produktu odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za produkt na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za produkt rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.
 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie. Ak hodnota produktu bola znížená v dôsledku zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu (napr. produkt bude poškodený), Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s produktom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti produktu bude považované najmä použitie produktu vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu. Za zníženie hodnoty produktu budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.
 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu v internetovom obchode predávajúceho.
 6. Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z. z., znáša náklady na vrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
 7. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za produkt ako i náklady preukázateľne vynaložené na objednanie produktu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.
 8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 9. Zásielky poslané v prípade odstúpenia od zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.
 10. Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto článku, nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade objednávky produktu, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, v prípade produktu vyrobeného na mieru alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý je umiestnený v internetovom obchode Predávajúceho.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode predávajúceho dňa 1.2.2024

 

 
 

Reklamačný poriadok

Internetového obchodu www.sabbadesign.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 2. Predávajúcim je Mgr.Zuzana Kaziová, so sídlom Okružná 37, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 50236121, , zapísaná v ŽR na str.č.: 660-10300, e-mailová adresa: info@sabbadesign.sk, telefónne číslo: +421944527388 (ďalej len „predávajúci“).
 3. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaný práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.sabbadesign.sk.
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzatvorila zmluvu o dielo (ďalej tiež ako „zmluva“) s predávajúcim v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 5. Spotrebiteľom je každý Kupujúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa tohto reklamačného poriadku a podľa Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na stránke predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
 6. Produkty sú tovary, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho. Produkty sú aj ďalšie tovary, ktoré predávajúci zhotoví na základe objednávky kupujúceho, podľa požiadaviek a špecifikácie kupujúceho.

 

II. Odkazy

 

 1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v Internetovom obchode Predávajúceho.

 

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

 

 1. Predávajúci je povinný dodať produkt v súlade s uzavretou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe (záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 3. Kupujúci je oprávnený predávaný produkt, pred prevzatím prezrieť.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

 

 1. použitím produktu v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom produktu,
 2. neodborným alebo neoprávneným zásahom do produktu,
 3. cudzími látkami a tekutinami vniknutými do produktu,
 4. neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),

 

IV. Záručná doba

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia produktu kupujúcim.
 2. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 1 tohto Reklamačného poriadku.
 3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 4. Ak dôjde k výmene produktu za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 5. Práva zo zodpovednosti za vady produktu, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovanej veci na adresu: Mgr.Zuzana Kaziová, so sídlom Okružná 37, 99001 Veľký Krtíš.
 2. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne v mieste podnikania predávajúceho alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a.i.
 3. Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list, ak bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.
 4. V prípade, ak Kupujúci reklamuje produkt inak ako osobne, odporúčame Kupujúcemu aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady produktu a dokladom preukazujúcim zakúpenie produktu v našom obchode/napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list/, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.
 5. Produkt v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Produkt nezasielajte formou dobierky, tá nebude z našej strany prevzatá.
 6. Počas doby prevádzky Predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenú prijímať a vybavovať reklamácie.
 7. Po prevzatí reklamovaného produktu predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za produkt alebo má právo na výmenu produktu za nový.
 9. Ak spotrebiteľ reklamáciu produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 10. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb.
 12. Náležitosti odborného posúdenia podľa bodu 9 tohto článku:

 

Odborné posúdenie musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledok posúdenia,

e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 

 1. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného produktu, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny produktu, vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Reklamovaný produkt Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.

 

VI. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu produktu alebo ak sa vada týka len súčasti  produktu, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu produktu alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný produkt za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt mohol riadne užívať ako produkt bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu,
 3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode predávajúce dňa 1.2.2024
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho.
 3. Reklamačný poriadok je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho.